วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านเหนือ ตำบลหนองหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและคุณธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านเหนือ ตำบลหนองหงส์
29  เม.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (บ้านหมอศักดิ์,สวนปาล์ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-01 ถนนสายบ้านพรุเจ - บ้านนาใหญ่ (ช่วง กม.1+252-1+417) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง