วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่ธรรมราชเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อถังขยะทั้ง 4 ประเภท พร้อมสกรีน ตราองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
ซื้อธงอักษรพระปรมาภิไธย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างจัดทำที่คัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างจัดทำตะแกรงคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ซื้อพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง