วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑ - ๕๗๐๘ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒ - ๐๔๑๒ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑ - ๕๗๐๘ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมระบบเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองนูด (ถังศาลาพ่อท่านคล้าย) ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียนหมายเลข 81 - 7969 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างเหมาเช่าชุดเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ในการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหนองหงส์เกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง