วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2562
จ้างจัดทำคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้ารัับการฝึกอบรม โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสาร แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อถ่านชาร์จ ขนาด AA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปริ้น OKL B431 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสีเงิน - บ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์
2  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑ - ๕๗๐๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง