วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุก จำนวน 9 สาย หมู่ที่ 3,12,14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าอุปกรณ์สำหรับจัดสถานที่ จ้างผูกผ้าและจัดดอกไม้ประดับตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 4 x 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง