วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมระบบเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ ฝาปิดปากท่อส่งน้ำ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทางข้าม (ข้างคลองวังหีบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางยวง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างบุกเบิกผิวจราจรหินคลุกถนนสายบ่อทราย - ถนนควนธง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดดอกไม้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเช่าเต็นท์โต๊ะเก้าอี้พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกผิวจราจรหินคลุกสายสนามไดร์กอล์ฟ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)