วันที่
ชื่อเรื่อง
13  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร TK-7120 สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทางเข้าโรงแรมรัตนมณี รีสอร์ท หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ลอดถนนสายบ้านนายสมชัย คงมีศรี หมู่ที่ 1 และสายบ้านทุ่งหม้าย - ควนกรด หมู่ที่ 2 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมสร้างถนลาดยางชนิดผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคำแหง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายนาเกาะ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อไฟหมุนกระแสสลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน พ-1236 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างบรรจุน้ำยาถังเคมีดับเพลิง (ชนิดผงเคมีแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง