วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-04 ถนนสายทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง หมู่ที่ 7,9 ตำบลหนอหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิชัย ร่มเย็น หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 175-07 สายหน้าดรงประชุมหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 1,7 บ้านนาไม้ดัก ตำบลหนองหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที 9 บ้านแสว ตำบลหนองหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน พ -1236 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตรงข้ามศูนย์สะพาน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 5832 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบ้านนายฟอง รัตนกระจ่าง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง