วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างศูนย์พลังงาน - นาเกิด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน ถนนสายหัวสะพานนาลุ่ม - วังหีบ ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าห้องแถวนางเอมอร หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิโรจน์ - ลำประเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมประปาในตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง