วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ประปา หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งเลียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์กองช่าง ทะเบียน ผค 7223 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล
25  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสาร ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 จำนวน 118 แผ่น พร้อมติดแล็คซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างโรงพยาบาลทุ่งสง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายสวาท มณีฉาย หมูที่ 14 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง