วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2563
ซื้อจัดจ้างโครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์ Toner Original OKL TN-B๔๑๒ (๓K)
22  ก.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ ประกาศเตือนเรื่องปัญหาควันไฟเข้ามาในบริเวณบ้านพักหมอ รพ.ทุ่งส (ควนไม้แดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-7969 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง