วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกบรรน้ำ ทะเบียน พ - 1236 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างประกอบแว่นสายตาผู้สูงอายุตามโครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพตา ตรวจคัดกรองสุขภาพตาและความผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พร้อมเข้าเล่มติดแล็คซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา เปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อกระดานไวน์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสาร ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายบ้านนายขาว สุชาติพงษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างตรวจวัดคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพตา ตรวจคัดกรองสุขภาพตาและความผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างเหมายานพาหนะ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหงส์ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชุมคณะพัฒนาฯและประชาคมระดับตำบลหนองหงส์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง