วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือ - ถนนทุ่งสงนาบอน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ต.ค. 2563
จ้างเช่าเหมารถปรับอากาศไม่ประจำทาง โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมชุดทำความร้อน HP Printer 1020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจพทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกจำนวน 2 สาย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-15 สายบ้านเหนือ - ไดร์สตาร์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน พ-๑๒๓๖ นศ. (เปลี่ยนยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง