วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนบ้านคลองขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนวัดคงคาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาลุ่ม - หนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่ปิยะ แก้วคุ้มภัย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง