วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อมาใช้ในตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 4,5,7 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อจัดเป็นถุงยังชีพผุ้ประสบภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุ เพื่อจัดเป็นถุงยังชีพผู้ประสบภัยพิบัติ (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อจัดเป็นถุงยังชีพผู้ประสบภัยพิบัติ (ข้าวสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญานุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง