วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนวัดคงคาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนบ้านคลองขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 1 , 2 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง