วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมระบบเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 5 ถนนสายเกาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกผิวจราจรหินคลุกสายสนามไดร์กอล์ฟ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านยวนไม้ขาว หมู่ที่ 14
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมระบบเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเกาะยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 5832 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง