วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เพื่อใช้ในสนามฟุตบอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านโน๊ะ ตำบลหนองหงส์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ม.ค. 2564
จ้างจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 จำนวน 714 เล่ม เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ที่ผ่านมาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง