วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานห้องกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก จำนวน 4 สาย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง (ล้างแอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 481-60-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน เพื่อใช้ในการเก็บพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน เพื่อใช้ในการเก็บพัสดุ งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก จำนวน 6 สาย หมู่ที่ 4,5,7 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
ซื้อกล่องควบคุมปั้มซัปเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 482-54-0053 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง