วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ โดยการซ่อมเปลี่ยน Drum Original Samsung MlT-R116 หมายเลขครุภัณฑ์ 482-60-0102 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
เช่ารถบรรทุก 2 เพรา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น บรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมไหล่ทางหินคลุกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 2,6 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
ซื้อรายงานขอซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบุญรวย - บ้านนางแปลก จันทา หมู่ที่ 14 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 82-1597 นศ. ครุภัณฑ์เลขที่ 004-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งขึงหนัง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้น OKL Drum B431 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง