วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องเสียง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๕๘-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๕) พร้อมเข้าเล่มติดแล็คซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำกัดเซาะริมตลิ่งคลองวังหีบ บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกถ่ายเอกสาร สีดำ) ยี่ห้อ Kyocera รุ่น Taskalfa 3212i หมายเลขครุภัณฑ์ 417-62-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Brother (สีดำ) รุ่น TN2480 หมายเลขครุภัณฑ์ 482-63-0119 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุขวดละ 1 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง