วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาเช่าพร้อมติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อชุดกีฬาและถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งหม้าย - นบเพิง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจาม ทองเลี่ยมนาค หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่าเชโค หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังหมู่บ้านสหมิตร - โรงประชุม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อสีน้ำอะครีลิคสีขาวและลูกกลิ้งทาสี โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหนองหงส์เกมส์ ในระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแสวง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวงแหวน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง