วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2564
จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 005-56-00002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-62-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณท์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บริเวณถนนสายหนองเสน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างจัดทำสปอร์ตโฆษณาและรถแห่งประชาสัมพันธ์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 005-56-00002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างเช่าเหมารถบรรทุก 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น บรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 82-1597 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 004-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหนองหงส์เกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง