วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2564
จ้างบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านทวดฉ่ำ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้น หมายเลขครุภัณฑ์ 482-57-0079 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน ๘๒-๑๕๙๗ นศ. เลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๕๗-๐๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒ -๐๔๑๒ นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 482-61-0110 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 482-54-0059 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรพล - บ้านนายประนอม มหาสุข หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง