วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2564
ซื้อน้ำหมักและสารกำจัดศัตรูพืช (ชีวภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อปุ๋ยหมัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ภาคเรียนที่ 1/2564 ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
จ้างค่ารถแห่ประชาสัมพันธ์และค่าสปอร์ตรถแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง