วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2567
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 สำหรับโรงเรียนนครศรีธรมราชปัญญานุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 สำหรับโรงเรียนบ้านคลองขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 สำหรับโรงเรียนบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 สำหรับโรงเรียนวัดคงคาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 สำหรับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมพัดลมระบายความร้อนโน๊ตบุ๊ค งานสถิติและวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง