วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้ามคลองวังหีบ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งป่อง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชอบ สุดถนอม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังหมู่บ้านสหมิตร - โรงประชุม ม.6 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างขยายไหล่ทางหินคลุก โดยวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก สายซอยนำโชค หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างจ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขึ้นการสำรวจข้อมูลภาคสนามและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก
10  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำตรายาง เพื่อใช้ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุดับเพลิง (ถังดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างไถ 7 จานและไถแปรพร้อมทำเทือก โครงการแปลงสาธิตการทำการเกษตรปลอดภัย (กิจกรรมแปลงนาสาธิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง