วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งหม้าย - เขต ต.ควนกรด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเจริญ ทองกระจ่าง หมุ่ที่ 1 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเจริญ ทองกระจ่าง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าโรงประชุม - เขตตำบลนาโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-22 สายยางหุน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหงส์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 506 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวม 2,024 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการขุดลอกตะกอน ขยะและวัชพืชในรางระบายน้ำ คสล. และทางเชื่อมริมถนนสายบ้านโน๊ะ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงประชุม -เขตตำบลนาโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายวิโรจน์ - ลำประเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสามแยกนาใหญ่ - เขตตำบลนาบอน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง