วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2564
ซื้อแบตเตอรี่สำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผค 7223 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
จ้างจัดทำตรายางประทับบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิด ยู เอช ที ขนาด 200 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุจราจร แผงเหล็กกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลและคู่มือ เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2564
จ้างเหมาเช่าพร้อมติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง