วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอชที ขนาด 200 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ โครงการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ ทำฉากกั้นเชื้อโควิด โครงการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างเหมาเช่าพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างเหมาเช่าพร้อมติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อเป็นการป้องกันน้ำล้นตลิ่งในฤดูฝนช่วงน้ำหลาก หมู่ที่ 6 บริเวณทิศเหนือสะพานข้ามคันคลองวังหีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
ซื้อแบตเตอรี่สำหรับใช้้กับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผค 7223 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง