วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิล การประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ขนาด 200 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒ -๐๔๑๒ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 5832 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ICOM รุ่น IC 080 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทางข้าม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหงส์ จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวม 2,585 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
8  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ. 175- 08 สายนาเกาะ ถึงสายเขตตำบลชะมาย บ้านยวนไม้ขาว หมู่ที่ 14 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีคัดเลือก
7  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาป่า , บ้านนาไม้ดัก หมู่ที่ 4,7 ตำบลหนองหงส์ จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวม 6,188 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
1  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนางพัด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง