วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนวัดคงคาเจริญ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอรไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศง 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนบ้านคลองขุด ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
26  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิครถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างเหมาเช่ารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง