วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ ทะเบียน พ -1236 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ยนต์ส่งนกลาง ทะเบียน กง 5832 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒ - ๐๔๑๒ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง ๕๘๓๒ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างเปลี่ยนหม้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนบ้านคลองขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง