วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 5832 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านนางบุญรอด เทพรัตน์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะยูง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งขึงหนัง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างขุดลอกลำเหมืองสาธารณะสายบ้านเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑ - ๕๗๐๘ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างบุกเบิกถนนสายโรงประชุมบรรจบเขตตำบลชะมาย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง