วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการขุดทางระบายน้ำ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 5832 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีสเปรย์ สีแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้) โครงการฝึกอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายถอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับเดือน พฤษภาคม และเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (ระดับ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ส.ค. 2565
ซื้อน้ำหมักและสารกำจัดศัตรูพืช โครงการแปลงสาธิตการทำการเกษตรปลอดภัย (กิจกรรมแปลงนาสาธิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อปุ๋ยหมัก โครงการแปลงสาธิตการทำการเกษตรปลอดภัย (กิจกรรมแปลงนาสาธิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง