วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการทำความสะอาดสนามกีฬาฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อแม่กุญแจพร้อมลูกกุญแจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการขุดดินบริเวณรอบสนามและซ่อมแซมสนามกีฬาฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิครถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง