วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2565
จ้างเปลี่ยนยางรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-7969 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเช่ารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้นโดยสารไม่ประจำทาง โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างทำสปอร์ตโฆษณาโรคไข้เลือดออกและจัดจ้างเหมารถเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อทรายอะเบทและสเปรย์พ่นกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง บ้านนายขาว สุชาติพงษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายวังหีบ ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ ๑๔ บ้านยาวไม้ขาว (ติดคลองวังหีบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง