วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2565
ซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนบ้านคลองขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนวัดคงคาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง