วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนนครศรีธรมราชปัญญานุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนบ้านคลองขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนวัดคงคาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำโพงพร้อมแอมป์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเช่าเต็นท์โต๊ะเก้าอี้พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำโฟมฉลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง