วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2566
ซื้อหินคลุก จำนวน ๔๕ ลบ.ม. (ปริมาตรหลวม) เพื่อซ่อมแซมถนนสายข้างโรงน้ำแข็งและถนนสายบ้านผู้ใหญ่ชลธิชา พรหมดนตรี หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที เดือน มีนาคม 2566 และระหว่างปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อน้ำมันเครื่องปั๊มดูดสิ่งปฏิกูล รถทะเบียน 82-1597 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และภาชนะใส่อาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง เพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างเหมาทำความสะอาดภาชนะ เพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง