วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างสำรวจข้อมูลสุนัข - แมวในพื้นที่ตำบลหนองหงส์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างทำฝาตะแกรงเหล็กบ่อพัก ที่ใช้สำหรับท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มแผนการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเช่ารถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อชุดอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันไฟป่า จำนวน 4 รายการ ตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง