วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุเกษตร เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านยวนไม้ขาว หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรพล - บ้านนายประนอม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างจัดทำฝาตะแกรงเหล็กบ่อพัก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
จ้างจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผค 7223 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 5832 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุขวดละ ๑ มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง