วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเพาะ วัสดุปลูก และวัสดุสาธิต จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเพาะ วัสดุปลูก และวัสดุสาธิต จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในโครงการอบรมเพาะและขยายพันธ์ุพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเพาะ วัสดุปลูก และวัสดุสาธิต เพื่อใช้ในโครงการอบรมเพาะและขยายพันธุ์พืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  มี.ค. 2566
จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุขวดละ ๑ มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 82-1597 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุขวดละ ๑ มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)