วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรองน้ำระบบประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุงระบบฮาร์ดดิสก์และติดตั้งโปรแกรมใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานห้องช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
จ้างรื้อ ถอด เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอบบ้านนางเพียร - โชติ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางชอ้อน สุขอนันต์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนสายบ้านผู้ใหญ่กันตพงศ์ แก้วจิตงาม หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเพาะ วัสดุปลูก และวัสดุสาธิต จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างรื้อ ถอด เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเพาะ วัสดุปลูก และวัสดุสาธิต เพื่อใช้ในโครงการอบรมเพาะและขยายพันธุ์พืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง