วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน ผค 7223 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพี่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ วัดคงคาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
จ้างเหมาเช่าเต็นท์โต๊ะเก้าอี้พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระยะที่ 2 ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ วัดคงคาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ วัดคงคาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างเหมาเช่าเต็นท์โต๊ะเก้าอี้พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระยะที่ 2 ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จัดซื้อถังขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร