วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2566
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-30 สายควนธง หมู่ที่ 4,5,12 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1  พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  เม.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรองน้ำระบบประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417 - 62- 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0410 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพี่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 482 - 60 - 0102 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑ - ๕๗๐๘ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง