วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน พ 1236 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการติดตั้งซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง ๕๘๓๒ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง ๕๘๓๒ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านพ่อตาจำนงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง