วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อถังน้ำแบบพลาสติกขนาดความจุ 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อหลอดไฟไซเรน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อน้ำมันเครื่องและน้ำมันไฮดรอลิค รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-30 สายควนธง หมู่ที่ 4,5,12 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ พ - 1236 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง