วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานห้องช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างขยายผิวจราจรถนนลาดยาง สายซอยนำโชค หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน เพื่อใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ เพื่อใชในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง