วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมผิวจราจรในพื้นที่ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อเก้าอี้พลาสติก เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องผู้บริหาร หมายเลขครุภัณฑ์ 481-60-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างทำฝาตะแกรงเหล็กบ่อพักที่ใช้สำหรับท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตรและเชื่อมฝาตะแกรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 5832 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 5832 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง